HRAVĚ - CHYTŘE - S ÚSMĚVEM . . .

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Eva PAVLICOVÁ

se sídlem Lohniského 846/21, Praha 5-Hlubočepy, 152 00

identifikační číslo : 703 60 413

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, spisová značka : 310005 - Úřad městské části Praha 5

 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.IQskolka.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1. Tyto obchodní podmínky ( dále jen „obchodní podmínky“ ) obchodní společnosti Eva PAVLICOVÁ se sídlem Lohniského 846/21, Praha 5-Hlubočepy, 152 00, identifikační číslo : 703 60 413, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, spisová značka : 310005 - Úřad městské části Praha 5, ( dále jen „prodávající“ ) upravují v souladu s ustanovením § 1751,  1 , zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „občanský zákoník“ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ( dále jen „kupní smlouva“ ) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou ( dále jen „kupující“ ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.IQskolka  ( dále jen „webová stránka“ ), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen „webové rozhraní obchodu“ ).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.Tyto obchodní podmínky platí pro prodej výukových zábavně edukativních produktů, i produktů v elektronické podobě, uzavřený s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží ( dále jen „uživatelský účet“ ). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy ( včetně obchodních podmínek ).

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné ( prodávající není plátcem DPH ) a uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní.

3.4.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o : objednávaném zboží ( objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu ), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat . Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti , jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající neakceptuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“ ).

3.6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dostatečné potvrzení objednávky, např.písemně či telefonicky.

3.7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky ( akceptací ), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, na telefonní hovory ) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, který si kupující objednal. Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Užívací právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím či stažením.

3.10.Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání a stažení edukativních produktů je potřeba splnit technické požadavky a mít příslušný aktualizovaný software, který umožní stažení produktu.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :                                                  

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. : 66446611 / 5500, ( dále jen „účet prodávajícího“ ).  Po připsání částky na účet prodávajícího bude produkt  přeposlán elektronicky nebo poštou nebo si jej po telefonické domluvě kupující osobně vyzvedne.

b) on-line platba - na účet prodávajícího č. : 66446611 / 5500 , ( dále jen „účet prodávajícího“ ).  Po připsání částky na účet prodávajícího bude produkt  přeposlán elektronicky, poštou nebo si jej po telefonické domluvě kupující osobně vyzvedne.                                                                                                                                   

4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. U zboží zasílaného on-line se ruší náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky ( čl. 3.6 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.Dodáním zboží v elektronické podobě se rozumí zaslání přílohy ke stažení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři. Příloha je kupujícímu zaslána neprodleně nebo do 3 pracovních dnů po spárování a po připsání platby na účet prodávajícího.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možno vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti ( 14 ) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti ( 14 ) dnů od. doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostní na účet určený kupujícím.

5.7.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.V případě elektronického zaslání zboží není možné uplatnit odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu vzdělávacího obsahu zboží. Kupující má možnost předem nahlédnout prostřednictvím fotografií do vzdělávacích sad, pracovních listů i knížek na vzorky zboží a svobodně se rozhodnout, zda vzdělávací obsah odpovídá jeho představám.

5.9.V případě dodání zboží ( pracovní listy, edukativní sady, knížky ) poštou nelze uplatňovat ze strany kupujícího po otevření obalu vrácení zboží  z důvodu vzdělávacího obsahu. Kupující má možnost předem nahlédnout prostřednictvím fotografií do vzdělávacích sad, pracovních listů i knížek na vzorky zboží a svobodně se rozhodnout, zda vzdělávací obsah odpovídá jeho představám.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku ).

7.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal :

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá 

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze na fotografii

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.5.Prodávající neodpovídá za závady zboží zaslaného v elektronické podobě, které mohou vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovaného internetovému prohlížeči, či nenainstalovanému softwaru pro stažení a spuštění, které není prodávající schopen ovlivnit. Zboží s edukativními materiály obsahují grafické návrhy, návody a doporučení.

7.6.Kupující bere na vědomí, že zboží slouží pro vzdělávací a informativní účely jako návody a doporučení. Prodávající nenese zodpovědnost za úspěch či neúspěch koncového spotřebitele při aplikaci v praxi. Úspěch a edukativní posun je závislý na mnoha faktorech, které prodávající nemůže ovlivnit, např. na dovednostech, možnostech, znalostech, obětavosti a zdravotním stavu koncového zákazníka – dětí, apod. Doporučené informace obsažené v produktech - ve zboží nemohou nahradit přímou individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka.

7.7.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm.e) občanského zákoníku.

8.3.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy IQskolka@centrum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.

8.5.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

8.6.Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1769 odst.2 občanského zákoníku.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( další společně jen jako „osobní údaje“ ).

9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu ) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel ( čl. 9.5 ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 11. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany mohou běžnou korespondencí vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. Na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní ( zahraniční ) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není dostupná.

12.4. Kontaktní adresa prodávajícího : Eva Pavlicová, Lohniského 846/21, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00, adresa elektronické pošty : IQskolka@centrum.cz.

 

V Praze dne 6.12. 2017